Low Cost Hosting | Free Web Space | Dedicated Hosting | Windows Hosting | FrontPage Web Hosting | Business Hosting
cheap web hosting
Search the Web

การแสดงพื้นเมือง
 
ประวัติ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ประเภท
     โขน
     ละคร
     รำและระบำ
     การแสดงพื้นเมือง
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ดนตรี
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
การแต่งกาย
     ตัวพระ
     ตัวนาง
     ตัวลิง
     ตัวยักษ์
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pre-Post Test
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ภาคผนวก
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ประวัติผู้จัดทำ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Space
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

         เป็นศิลปะแห่งการร่ายรำที่มีทั้งรำ ระบำ หรือการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นภูมิภาคได้ 4 ภูมิภาค ดังนี้ี้

         - ภาคเหนือ

         - ภาคกลาง

         - ภาคอีสาน

         - ภาคใต้

  Back                                    Next